Vastuullisuuden merkitys meille

Vastuullisuus on aina ollut tärkeä osa toimintaamme, mutta viime vuosina olemme ottaneet sen tietoisesti painopistealueeksi. Tiedostamme, että toimialamme haasteita ovat rakentamisen laatu, asumisen hinta, työntekijöiden oikeudet ja harmaa talous.

Olemme myös laatineet yrityksellemme eettiset toimintaohjeet, joiden mukaan toimimme. Eettisten toimintaohjeiden tavoitteena on ohjata toimintaa sekä edistää läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta omassa ja yhteistyökumppaniemme toiminnassa.

Sidosryhmille tehdyssä kyselyssä löysimme toiminnallemme olennaiset vastuullisuusteemat. Ne ovat kohtuuhintaiset asunnot, laadukas rakentaminen, energiatehokkuus, turvalliset työmaat, hyvä asiakaskokemus, asiakaslähtöisyys, luotettava kumppaniverkosto, vastuulliset hankinnat, verojalanjälki, asumisterveys ja kierrättäminen.

Konkreettisia tekoja

Olemme vaihtaneet kaikkiin vanhoihin öljylämmitteisiin kohteisiimme maalämmön.
Kannustamme ja opastamme asukkaitamme kierrättämään ja vähentämään jätteiden määrää aktiivisella viestinnällä.
Astetta alemmaksi. Olemme alentaneet lämmityskaudelle sisälämpötilaksi 20 astetta.
Tavoitteenamme on tehdä kiinteistöistämme savuttomia. Haemme alkuun savuttomuutta kaikkiin asumisoikeusasuntoihimme.

Vastuullisuus taloudessamme ohjaa meitä

Koemme, että läpinäkyvät toimintatavat ovat ainoa oikea tapa toteuttaa rehellistä liiketoimintaa. Vastuullisesta taloudenhoidosta on ilo raportoida. Hyvät eettiset arvot ohjaavat tekemiämme päätöksiä ja olemme vahvasti korruptiota vastaan.

Korruption vastainen toimintamme ohjaa kaikkia päätöksiämme.

  • Henkilökohtaiset mieltymykset tai suhteet eivät vaikuta YH Kotien tekemiin päätöksiin.
  • Sponsoroinnin perustana ei ole oman hyödyn tavoittelu tai edellytys yhteistyölle.

Meillä on suuret odotukset yhteistyökumppaneillemme.

  • YH Kodeilla on laaja alihankintaverkosto ja kumppanien valinta tehdään harkiten. Yhteistyötä tehdään vain hyvämaineisten, valtakunnallisesti tunnettujen keskisuurien ja suurien toimijoiden kanssa. Heiltä edellytetään vastuullisuutta myös omassa toiminnassaan.
  • Edellytämme sponsoroitavalta urheiluyhteisöltä hyvän urheilutavan mukaista toimintaa. Sponsoroitavan epäeettinen toiminta saattaa johtaa sopimuksen purkuun. Kiinnitämmekin erityistä huomiota sponsoroitavaa kohdetta valittaessa, kuinka mm. juniorityö on hoidettu ja linjattu.

Haluamme pitää hyvän maineemme, jonka rakentamiseksi olemme tehneet töitä väsymättömästi.

  • Olemme viimeiset vuodet sijoittuneet Taloustutkimuksen vuokranantajien mielikuvatutkimuksissa selkeästi yli toimialan keskiarvon.
  • Yhteistyökumppaneidemme epäeettinen toiminta vahingoittaa myös YH Kotien mainetta ja saattaa johtaa sopimuksen purkuun.

Verojalanjälki

YH Kodit -konsernin verojalanjäljellä raportoidaan konsernin toiminnasta yhteiskunnalle kertyvistä veroista ja veronluonteisista maksuista. YH Kodit -konsernin verojalanjälki vuonna 2021 oli yhteensä 9,33 miljoonaa euroa (5,84 miljoonaa euroa vuonna 2020). Välittömien ja välillisten verojen lisäksi YH Kodit -konsernin verojalanjäljessä on mukana henkilöstöön liittyvät veroluontoiset maksut ja työntekijöiden palkoista pidätetyt ennakonpidätykset.

Konkreettisia tekoja

Ensimmäinen puukerrostalomme Turun Linnafältissa.
Olemme ensimmäinen iso vuokranantaja, joka mahdollisti sähköautojen latauksen omalta parkkipaikaltaan lähes 6000 autopaikan haltijalle.
Seuraamme aktiivisesti energiankulutusta ja puutumme poikkeuksiin nopeasti. Etäluettavat vesimittarit tuovat myös energiansäästöä.
Kiinteistömme sähköt tulevat uusiutuvasta energiasta.

Sosiaalinen vastuu

Kannamme yhteiskunnallista vastuutamme lahjoittamalla hyväntekeväisyyteen. Olemme useana jouluna tehneet lahjoituksen Hyvä joulumieli -keräykseen, jossa kerätään varoja vähävaraisille lapsiperheille. Tuemme lasten ja nuorten harrastamista eri urheiluseuroissa.

Vuokralla-asumisen suosio on kasvanut johtuen talouden pitkästä taantumasta ja asenteiden muutoksesta. Parannamme asukkaiden elämänlaatua tarjoamalla toimivia ja kohtuuhintaisia koteja Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa, joissa asunnoille on suuri kysyntä.

Tuemme rakentamisen ja asumisen tutkimusta ja koulutusta Turussa ja Tampereella. Olemme mukana rahoittamassa erilaisia hankkeita, joista viimeisin liittyy ”Asuminen muutoksessa” -tutkimukseen.

Rakennamme kohtuuhintaisia asuntoja

YH Kodit on monessa mukana: olemme vuokranantaja, kiinteistönomistaja ja rakennuttaja. Omistamme 8075 asuntoa Turun ja Tampereen kasvukeskuksissa, joista asumisoikeusasuntoja on 3 361 ja vuokra-asuntoja 4714.

Rakennamme yhteisöjä, joissa on hyvä elää. YH Kodit -konsernin vuokra- ja asumisoikeusasuntojen taloudellinen käyttöaste on parantunut tasaisesti viime vuoteen asti. Seuraamme käyttöastetta ja vaihtuvuutta kuukausittain ja teemme aktiivisesti toimenpiteitä käyttöasteen ylläpitämiseksi sekä vaihtuvuuden pienentämiseksi.

YH Kodit on erikoistunut valtion tukemaan yleishyödylliseen ARA-asuntotuotantoon. Vuosien 2020-2022 aikana valmistui 606 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa.

Vastuu ympäristöstä

Tiedostamme, millä tavalla toimintamme vaikuttaa elinympäristöön, minkä vuoksi ympäristöhaittojen vähentäminen on olennainen osa YH Kotien vastuullista toimintaa. Otamme huomioon toimintamme ympäristövaikutukset ja teemme kaikkemme estääksemme ympäristövahinkojen syntymisen.

Tiesitkö, että asuminen on suomalaisten yksi suurimmista yksityisen kulutuksen kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajista? Omistamissamme asunnoissa asuu lähes 15 000 asukasta, jotka omilla asumistottumuksillaan vaikuttavat päästöjen ja jätteiden määrään. Sen vuoksi kannustamme jatkuvasti asukkaitamme päästöjen ja jätteiden määrän vähentämiseen. Pienetkin ilmaston hyväksi tehdyt valinnat auttavat lopulta paljon.

Ympäristövastuu on arkea asumisessa ja siihen kuuluu olennaisesti kestävä veden käyttö, jätteiden ja kierrätyksen tehokkuus sekä energiatehokkaat talot, hiilineutraaliuden tavoittelua unohtamatta.

Työmaalle ympäristöystävällisiä terveisiä

YH Kodeilla on laaja alihankintaverkosto ja kumppanien valinta tehdään harkiten. Yhteistyötä tehdään vain hyvämaineisten, valtakunnallisesti tunnettujen keskisuurien ja suurien toimijoiden kanssa. Heitä edellytetään toimimaan ympäristölainsäädännön mukaan ja minimoimaan ympäristövaikutukset työmailla. Uusien rakennusten suunnitteluvaiheessa otamme aina huomioon energiatehokkuuden ja asumisen aikaisten päästöjen ja jätteiden vähentämisen.

Rakennamme vihreää asumista

Vuokranantajana ja rakennuttajana haluamme tukea kestävää rakentamista ja vastuullista asumista. Rakennamme kohteemme säädös-ten ja määräysten mukaan energiatehokkuus huomioiden. Otamme huomioon toimintamme ympäristövaikutukset ja teemme kaikkemme estääksemme ympäristövahinkojen syntymisen. Ympäristötavoitteiden, -säädösten ja sisäisten ympäristöohjeiden noudattaminen ja seuranta ovat jokaisen työntekijämme velvollisuus. Ympäristöhaittojen vähentäminen on osana jokapäiväistä toimintaamme.

Ekokompassi ympäristösertifikaatti

Ystävällisyytemme ympäristöä kohtaan palkittiin vuoden 2020 lokakuussa, kun YH Kodeille myönnettiin Ekokompassi-ympäristösertifikaatti. Se on tunnustus konkreettisesta ympäristötyöstä ja myönnetään organisaatiolle, joka on kartoittanut ympäristövaikutuksensa, laatinut ympäristöohjelman ja toteuttaa sitä aktiivisesti.

YH Kodit Oy:n keskeisimmät ympäristötavoitteet

  • energian kulutuksen seuranta/ pienentäminen
  • jätteiden lajittelu sekä
  • viestinnän parantaminen.

Vastuullisuustyötämme ohjaavat Agenda 2030 – Kestävän kehityksen tavoitteet

Tutustu YK:n Kestävä Kehitys – Agenda 2030

8 Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja

Oma tavoitteemme: Olemme luotettava kumppani kaikille sidosryhmillemme. Työllistämme suoraan ja välillisesti. Alihankintamme on läpinäkyvää ja vastuullista. Kannamme taloudellisen vastuumme.

9 Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.

Oma tavoitteemme: Takaamme laadukkaan rakentamisen, jossa energiatehokkuus, jät-teidenkäsittely ja ympäristöarvot huomioidaan.

11 Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.

Oma tavoitteemme: Laadukas ja kestävän kehityksen mukainen rakentaminen sekä turvalliset työmaat. Tarjoamme kohtuuhintaisia asuntoja, viihtyisää asumista ja hyviä asumisen palveluja.

7 Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille.

Oma tavoitteemme: Pienennämme kiinteistöjemme energiankulutusta ja pyrimme käyt-tämään mahdollisimman paljon uusiutuvaa energiaa kiinteistöissämme.

13 Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.

Oma tavoitteemme: Edistämme kestävän kehityksen tavoitteita ja autamme asukkaitam-me ilmastoviisaassa asumisessa ja energiankäytön vähentämisessä.

0 kohdetta listalla