YH Kodit – Toimintakertomus 2017

Toimintakertomus 2019

Vuonna 2019 vuokra-asumisen suosio jatkui. Uusia asuntoja valmistui ennätysmäärä.

Pähkinänkuoressa Toimitusjohtajan terveiset

YH Kodeilta valmistui viime vuonna huima määrä asuntoja; yli 900 asuntoa. Näistä lähes puolet valmistui vuokra-asunnoiksi omaan omistukseemme ja puolet markkinoille myyntiin. Vuokra-asumisen suosio on jatkanut kasvuaan etenkin Tampereella ja Turussa. Käyttöasteemme on ollut hyvässä nousussa viime vuodet, samoin asukastyytyväisyytemme. Keräämme jatkuvasti palautetta asukkailtamme ja saadun palautteen perusteella kehitämme toimintaamme. Seuraamme myös huoltoyhtiöiden toimintaa neljä kertaa vuodessa järjestettävillä laadunvalvontakierroksilla. Kierroksilla käydään läpi, miten huolto on suoriutunut tehtävistään. Huollon toimivuudella on suuri merkitys asukkaidemme viihtyvyyteen.

Vastuullinen toiminta on aina kuulunut YH Kotien toimintatapoihin. Aloitimme keväällä 2019 kartoittamaan vielä tarkemmin, mitkä ovat vaikutuksemme ympäröivään yhteiskuntaan ja sidosryhmiin. Kartoituksen perusteella määritimme YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteisiin perustuen YH Kodeille olennaisimmat teemat. Tavoitteenamme on myös saada yrityksellemme Ekokompassi-ympäristösertifikaatti loppuvuodesta 2020.

Vuosi 2020 tulee olemaan kaikille haasteellista aikaa. Koronaviruksen tuomat haasteet vaikuttavat vielä pitkälle tulevaisuuteen. Keskitymme kuitenkin nykyhetkeen ja pyrimme turvaamaan oman henkilöstömme ja asiakkaidemme terveyden. Olemme siirtäneet palveluitamme digiaikaan, jotta asukkaamme voisivat hoitaa asumiseensa liittyviä asioita ympäri vuorokauden omalta kotisohvalta. Asiakaspalvelumme on edelleen avoinna asukkaitamme varten ja olemme tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse. Mikäli on tarvetta kasvokkain asiointiin, on siihenkin mahdollista varata oma aika.

Janne Tuominen
Toimitusjohtaja Janne Tuominen

Avainluvut Konsernin avainluvut

Strategia YH Kodit on elämän kestävää asumista

YH Kodit – Toimintakertomus 2017

Rakennamme ja omistamme kohtuuhintaisia asuntoja elämän eri vaiheisiin kasvukeskuksissa Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Haluamme toimia alan esikuvana. Pidämme asunnoistamme hyvää huolta, jotta asukkaiden arki sujuu. Tarjoamme kodin hyvälle elämälle.

Strategiset painopisteemme ovat asiakaskokemuksen jatkuva parantaminen sekä omistaja-arvosta huolehtiminen. Asiakaskokemusta parannamme erityisesti palvelun digitalisoinnin avulla, mikä lisää asiakaspalvelumme tavoitettavuutta ja nopeutta. Osaava ja motivoitunut henkilökunta on hyvän asiakaskokemuksen edellytys. Omistaja-arvosta huolehditaan uuden taloudellisesti kannattavan asunto-omaisuuden kehittämisellä ja olemassa olevan asunto-omaisuuden arvon säilyttämisellä. Tässä on tärkeässä roolissa mm. huollon laadunvalvontajärjestelmämme.

Ympäristövaikutukset

Olemme sitoutuneet YK:n Agenda 2030 – Kestävän kehityksen tavoitteisiin:

 • Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille.
  • Oma tavoitteemme: Pienennämme kiinteistöjemme energiankulutusta ja pyrimme käyttämään mahdollisimman paljon uusiutuvaa energiaa kiinteistöissämme.
 • Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.
  • Oma tavoitteemme: Olemme luotettava kumppani kaikille sidosryhmillemme. Työllistämme suoraan ja välillisesti. Alihankintamme on läpinäkyvää ja vastuullista. Kannamme taloudellisen vastuumme.
 • Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita
  • Oma tavoitteemme: Takaamme laadukkaan rakentamisen, jossa energiatehokkuus, jätteidenkäsittely ja ympäristöarvot huomioidaan.
 • Taata turvalliset ja kestävät kaupungit ja asuinyhdyskunnat
  • Oma tavoitteemme: Laadukas ja kestävän kehityksen mukainen rakentaminen sekä turvalliset työmaat. Tarjoamme kohtuuhintaisia asuntoja, viihtyisää asumista ja hyviä asumisen palveluja.
 • Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan
  • Oma tavoitteemme: Edistämme kestävän kehityksen tavoitteita ja autamme asukkaitamme ilmastoviisaassa asumisessa ja energiankäytön vähentämisessä.

Tavoitteiden saavuttamiseksi olemme aloittaneet työn mm. Ekokompassi-ympäristösertifikaatin saavuttamiseksi. Tämä tarkoittaa nykyisen asuntokannan päästöjen vähentämistä sekä jätteiden vähentämistä mm. aktiivisella asukasviestinnällä. YH Kodeille on laadittu ympäristöpolitiikka ja ympäristöohjelma.

Asuntokannassa öljylämmitysjärjestelmiä on korvattu maalämpöjärjestelmillä, mikäli se on ollut olosuhteet huomioon ottaen mahdollista. Toteutimme lämpöenergian varastointiratkaisun kerrostaloon Turkuun, jossa on 71 asuntoa. Kesällä lämpöenergia varastoidaan maaperään energiapaalujen avulla, josta se siirretään talvella lämmitykseen. Turkuun valmistui myös 83 puukerrostaloasuntoa tilaelementtiratkaisuna. Innovatiivisilla toimenpiteillä varmistetaan kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen.

Asumisen palvelut

YH Kodeilla oli viime vuonna isännöinnissä 8 100 asuntoa. Tästä määrästä YH Kotien omassa omistuksessa oli 7 252 asuntoa (asumisoikeusasuntoja 3 379 ja vuokra-asuntoja 3 873). Vuokrataloissamme toimivat asukaskokousten valitsemat asukastoimikunnat ja asumisoikeustaloissa talohallitukset. Vuokratalojen talohallituksen puheenjohtajien kokous valitsee keskuudestaan asukasneuvottelukunnan, joka edustaa kaikkia vuokrataloyhtiöitä ja neuvottelee vuokrataloyhtiöiden hallitusten kanssa yhteishallintolain mukaisista asioista. YH-Asumisoikeus Länsi Oy:n hallituksessa on kaksi asukasedustajaa.

Tutkimus ja kehitystoiminta

Kehitystoiminta kohdistui digitaalisten palvelujen parantamiseen, asukassivustojen sisällön laajentamiseen sekä kiinteistöhuollon laadunvalvontajärjestelmän kehittämiseen.

Onnistumiset Vuoden 2019 onnistumiset

Vuokralla asumisen suosio

YH Kodit – konsernin vuokra- ja asumisoikeusasuntojen taloudellinen käyttöaste on parantunut tasaisesti viimeiset vuodet. Käyttöaste oli vuonna 2019 keskimäärin 97,7 prosenttia.

Valmistuneet asunnot

Viime vuonna valmistui ennätykselliset 945 asuntoa. Tästä määrästä omaan omistukseemme valmistui 397 asuntoa. Lisäksi Turun seudulle valmistui 395 asuntoa, joissa toimimme rakennuttamiskonsultteina.  Tampereen Santalahteen muuttivat ensimmäiset asukkaat ja Turkuun valmistui YH Kotien ensimmäinen puukerrostalo.

Tulevaa Tulevaisuuden näkymät

Voimakas kaupungistuminen ja sijoittajien aktiivinen toiminta asuntomarkkinoilla ylläpitävät pienten omistusasuntojen korkeaa hintatasoa. Monille kaupunkiin muuttaville vuokra-asuminen on ainoa vaihtoehtoinen asumismuoto. Tavoitteenamme on rakennuttaa 2 000 uutta vuokra- tai omistusasuntoa seuraavien viiden vuoden aikana Tampereelle ja Turkuun sekä näiden välittömiin ympäristökuntiin.

Kiinteistöjen hoito-, huolto ja ylläpitokulujen kasvu sekä lisääntyvät peruskorjaustarpeet tuovat jatkossakin paineita vuokrien korotuksille.

Talvella 2020 levinnyt koronaviruksen aiheuttama tartuntatautipandemia saattaa vaikuttaa olennaisesti tulevaisuuden näkymiin. Pandemia saattaa heikentää alihankkijoiden toimintavarmuutta kiinteistöjen ylläpidon ja korjaustoiminnan osalta sekä uudiskohteiden urakoitsijoiden edellytyksiä suoriutua velvoitteistaan. Pandemian on ennustettu aiheuttavan maailmanlaajuisesti talouden taantumaa, mutta sen syvyyttä ja kestoa ei voida vielä ennakoida.

Uusia kohteita

Keväällä 2020 valmistuu Turun historialliselle Kakolan alueelle omistusasuntoja. Vuonna 2020 valmistuu yli 400 vuokra-asuntoa. Tämä tarkoittaa, että lähes joka kuukausi valmistuu uusi vuokratalo.

Ekokompassi-ympäristösertifikaatti

Työ Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän parissa on aloitettu ja tavoitteena on saada sertifikaatti käyttöön loppuvuodesta 2020.