Olemme erikoistuneet valtion tukemaan yleishyödylliseen ARA-asuntotuotantoon. Osassa kohteitamme on asukasvalinta ja asukkaat valitaan hakemuksessa ilmoitetun asunnon tarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella. Hakemuksessa ilmoitetut tiedot todennetaan liittein ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Asunnot, joissa on asukasvalinta, on merkitty erikseen kohteen sivuille.

Otamme huomioon nämä seikat asukasvalintaa tehtäessä

 • Asunnon tarpeen syy
 • Varallisuus, tarkemmat rajat alempana
 • Tulot
 • Luottotiedot tarkastetaan

Seuraavat liitteet toimitetaan ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista

 • Palkkatodistus tai todistus eläkkeestä
 • Viimeisin vahvistettu, esitäytetty verotusilmoitus kaikilta yli 18-vuotiailta (tulorajallisissa kohteissa riittää verotuspäätös)
 • Selvitys omaisuuden käyvästä arvosta
 • Muut mahdolliset todistukset, mihin hakija haluaa vedota
 • Seniori-asuntojen osalta lääkärin tai muun terveyden- tai sosiaalihuollon asiantuntijan lausunto palveluasumisen tarpeesta

Varallisuus- ja tulorajat

Osa vuokra-asunnoistamme on valtion tukemia. Asukkaat valitaan hakemuksessa ilmoitettujen asunnontarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella. Asuntoihin on kuntakohtaiset varallisuusrajat. Varallisuudeksi lasketaan esimerkiksi omistamasi kiinteistö, maa-alue tai asunto-osakkeet. Ansiotuloja ei lasketa varallisuuteen.

Asumioikeusasunnoissa varallisuusraja on sidoksissa asumisoikeusmaksuun (pääsääntöisesti 3,33 x asomaksu). Asumisoikeusasunnoissa yli 55-vuotiaille ei ole varallisuusrajaa. Asumisoikeusasunnoissa ei ole tulorajoja.

Kaarina

 • Yhden hakijan ruokakunta: 30 000 euroa
 • Kahden hakijan ruokakunta: 45 000 euroa
 • Kolmen hakijan ruokakunta: 60 000 euroa
 • neljän tai useamman hakijan: korotus 10 000 eurolla jokaista ruokakuntaan kuuluvaa henkilöä kohden.

Kangasala, Lempäälä, Nokia, Ylöjärvi

 • Yhden hakijan ruokakunta: 36 000 euroa
 • Kahden hakijan ruokakunta: 53 000 euroa
 • Kolmen hakijan ruokakunta: 71 000 euroa
 • neljän tai useamman hakijan: korotus 10 000 eurolla jokaista ruokakuntaan kuuluvaa henkilöä kohden.

Pirkkala

 • Yhden hakijan ruokakunta: 48 000 euroa
 • Kahden hakijan ruokakunta: 59 000 euroa
 • Kolmen hakijan ruokakunta: 71 000 euroa
 • neljän tai useamman hakijan: korotus 10 000 eurolla jokaista ruokakuntaan kuuluvaa henkilöä kohden.

Tampere 1.7.2023 alkaen

 • Yhden hakijan ruokakunta: 61 000 euroa
 • Kahden hakijan ruokakunta: 76 000 euroa
 • Kolmen hakijan ruokakunta: 97 000 euroa
 • neljän tai useamman hakijan: korotus 10 000 eurolla jokaista ruokakuntaan kuuluvaa henkilöä kohden.

Turku 1.1.2023 alkaen

 • Yhden hakijan ruokakunta: 48 000 euroa
 • Kahden hakijan ruokakunta: 71 000 euroa
 • Kolmen hakijan ruokakunta: 95 000 euroa
 • Neljän hakijan ruokakunta: 105 000 euroa
 • Viiden hakijan ruokakunta: 115 000 euroa

Tulorajat kohteissa, joissa varallisuusrajat (koskee yli 18-vuotiaita)

 

Pelkät tulorajat

Yhden hengen ruokakunnan kuukausitulot eivät saa ylittää 3540 euroa kuussa. Jos ruokakuntaan kuuluu enemmän kuin yksi 18 vuotta täyttänyt aikuinen, kunkin aikuisen osalta tulorajaa korotetaan 2480 eurolla. Jos ruokakuntaan kuuluu alle 18-vuotiaita lapsia, tulorajaa korotetaan ensimmäisestä lapsesta 650 eurolla ja jokaisesta seuraavasta lapsesta 600 eurolla.

Esimerkkejä tulorajoista:

 • 1 aikuinen: 3 540 €
 • 2 aikuista: 6 020 €
 • 1 aikuinen ja lapsi: 4 190 €
 • 2 aikuista ja lapsi: 6 670 €
 • 2 aikuista ja 2 lasta: 7 270 €
 • 2 aikuista ja 3 lasta: 7 870 €

Tuloina huomioidaan ansio- ja pääomatulot:

 • palkka
 • palkanlisät kuten ylityökorvaukset, vuorotyölisät, bonukset jne.
 • eläkkeet
 • ulkomailta saatavat tulot
 • vuokra-, korko- ja osinkotulot
 • puolisolta saatava elatusapu
 • aikuisopintoraha ja -koulutustuki
 • luontaisetujen verotusarvo
 • vanhempain-, hoito- tai vuorotteluvapaalla olevan tuloksi katsotaan kuukausitulo, joka hänellä oli ennen kuin hän jäi pois työstään. Jos vanhempainloma ja hoitovapaa ovat kestäneet yli vuoden, voidaan tuloksi katsoa edellisen 12 kuukauden keskiarvo.

Jos tulot vaihtelevat kuukausittain, otetaan tulona huomioon edellisen 12 kuukauden keskiarvo. Arvioinnissa voidaan ottaa huomioon tuloja alentavana tekijänä esimerkiksi eläkkeelle jääminen ja vaikeasti työllistyvien tilanne. Tilapäisiä tuloja, kuten asevelvollisen päiväraha ja opiskelevien alle 18-vuotiaiden lasten loma-ajan palkkaa, ei oteta huomioon. Lomarahaa ei myöskään tarvitse ottaa huomioon.

Asukasvalinta Seniori-asuntoihin

Seniori-asunnot on suunniteltu ikääntyvien asukkaiden tarpeisiin. Suurin osa vuokra-asunnoistamme on tarkoitettu 63-vuotta ja sitä vanhemmille asukkaille. Poikkeuksena ovat uudemmat Seniori-vuokra-asuntomme.

Asunnot, joihin on tarkemmat valintakriteerit (merkitty asunnon kohdalle), tulee hakemuksen liitteeksi toimittaa selvitys terveydentilasta tai sosiaali- tai terveydenhuollon lausunto Seniori-asumisen tarpeesta. Liitteeksi tulee lisätä selvitys omaisuudesta ja tuloista (eläke/palkkatodistus, verotuspäätös ja -erittelyosa) sekä omaisuuden käyvästä arvosta ja veloista. Mikäli hakijalla/hakijoilla on omaisuutta, tulee liitteeksi toimittaa esim. toimeksiantosopimus/kauppakirja, rahasto- tai osakesalkun arvo, tms. Kopiot liitteistä riittävät.

In English

We are specialised in state-subsidised, non-profit ARA housing stock. The tenants are chosen based on the applicant’s income, assets, and need for an apartment stated in the application. The information given in the application must be verified with attachments before the lease agreement is signed. Apartments that select tenants are marked separately on the site’s webpage.

We consider the following when choosing tenants

 • Reason for the apartment
 • Assets, more detailed limits are outlined below
 • Income
 • Credit information will be checked

The following attachments must be submitted before a lease agreement is signed

 • Payslip or pension certificate
 • Latest tax decision and tax breakdown component (if over 18)
 • Account of current value of assets
 • Any other certificates that the applicant would like to have considered
 • For senior apartments, a statement from a doctor or other social or health care specialist outlining the need for service housing

Limits for assets

Some of our apartments are state-subsidised. Tenants are chosen based on the income, assets, and need for an apartment stated in the application. Municipality-specific asset thresholds are set for the apartments. Assets include any property, land or housing shares you own, for example. Earnings are not counted as assets.

Tampere (from 1.9.2018)

 • Single-applicant household: 48 000 euro
 • Two applicants household: 59 000 euroa
 • Three applicants household: 71 000 euroa
 • four or more applicants: increase of 10,000 euros for each person in the household

Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Ylöjärvi

 • Single-applicant household: 33 000 euroa
 • Two applicants household: 50 000 euroa
 • Three applicants household:  66 000 euroa
 • Four applicants household: 83 000 euroa
 • Five applicant household: 99 000 euroa

Turku (from 1.9.2018)

 • Single-applicant household: 30 000 euroa
 • Two applicants household: 45 000 euroa
 • Three applicants household: 60 000 euroa
 • Four applicants household: 70 000 euroa
 • Five applicant household: 80 000 euroa

Income thresholds

The monthly income of a single member of the household may not exceed 3,540 euros per month. If the household contains more than one person over the age of 18, the income limit will rise to 2,480 euros per adult. If there are children under the age of 18 in the household, the income limit will rise by 650 euros for the first child and by 600 euros for each subsequent child.

Examples of income limits:

 • 1 adult: 3 540 €
 • 2 adults: 6 020 €
 • 1 adult and a child: 4 190 €
 • 2 adults and a child: 6 670 €
 • 2 adults and 2 children: 7 270 €
 • 2 adults and 3 children: 7 870 €

If income varies from month to month, the average for the previous 12 months will be used to calculate income. Selection can consider factors which lower income, such as retirement, or if a person has poor employment prospects. Temporary income, such as the daily allowance for conscripts and holiday pay for students under 18, is not taken into account. Holiday pay is also not taken into account.

Apartments for elderly people

Senior apartments are designed to meet the needs of elderly people. The majority of our rental apartments are meant for people aged 63 and older. Our newer Senior rental apartments are an exception.

Apartments for which there are more detailed selection criteria (marked for each apartment) require applicants to submit an account of their state of health, or a statement from a social or health care professional outlining the applicant’s need for Senior service housing. In addition, the applicant must also attach an account of their assets and income (pension/wage certificate, tax decision and breakdown component) and the market value of their assets and debts. If the applicant(s) have assets, a commission agreement/deed of sale, value of the fund or share portfolio, etc. must be attached to the application. Copies of these attachments are sufficient.

0 kohdetta listalla